English|صفحه اول      امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢
کتابخانه دیجیتال
سیستم آموزشی دانشگاه سما

جدول دانشجویان  شاغل به تحصیل در شعبه بین الملل

سالتحصیلی   1392 لغایت 1394

 

 

سالتحصیلی 93-92

جمع

سالتحصیلی 94-93

جمع

مرد

زن

مرد

زن

دکترای حرفه­ای

پزشکی

19

21

40

24

22

46

دندانپزشکی

14

9

23

-

-

-

کارشناسی ارشد

پرستاری داخلی جراحی

3

5

8

2

1

3

پرستاری مراقبت های ویژه

1

4

5

-

4

4

مشاوره در مامایی

5

-

5

-

2

*2

میکروب شناسی

2

1

3

-

1

*1

علوم تغذیه

3

2

5

1

3

4

بیوشیمی بالینی

3

2

5

2

-

*2

انگل شناسی

-

-

-

2

2

4

فیزیک پزشکی

-

-

-

-

1

*1

فیزیولوژی

-

-

-

1

-

*1

 

مجموع

50

44

-

32

36

-

جمع کل

94

68